mapy pomiary tyczenia
KONTAKT
MGR INŻ. Arka­diusz Wiśniewski

+ 48 509 553 971

awisniewski@geosurv.pl


O firmie

Geo­surv — pomi­ary geo­dezyjne, tyczenia, mapy — Tarnów i Dąbrowa Tarnowska

Pomi­ary geo­dezyjne to niezbędny etap różnego typu przed­sięwz­ięć w zakre­sie infra­struk­tury, budown­ictwa czy planowa­nia przestrzen­nego – zarówno w przy­padku dzi­ałań w sferze pub­licznej, jak i komer­cyjnej. Geo­deta Tarnów — Geo­Surv to nowa, prężnie rozwi­ja­jąca się firma, wykonu­jąca pełen zakres robót geo­dezyjnych. Świad­czymy je dla klien­tów indy­wid­u­al­nych, biur pro­jek­towych czy jed­nos­tek samorządów tery­to­ri­al­nych. Nasz zespół tworzą spec­jal­iści z odpowied­nimi uprawnieni­ami, którymi musi legi­t­y­mować się wyk­wal­i­fikowany geo­deta. Dąbrowa Tarnowska oraz pob­liski miejs­cowości to — obok Tarnowa, powiatu tarnowskiego i okolic – rejon, w którym działamy.

W Geo­Surv jesteśmy kreaty­wni, doskonale przy­go­towani, rzetelni, a do naszych Klien­tów w każdym przy­padku pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie. Dzi­ałamy w opar­ciu o grun­towną wiedzę i przy uży­ciu najlep­szego sprzętu. Zlece­nia wykonu­jemy szy­bko, sprawnie i ter­mi­nowo. Jesteśmy firmą, która ma nowoczesne, elasty­czne i świeże spo­jrze­nie na sze­rokie zagad­nie­nie, jakim jest geo­dezja. Tarnów to miejsce, w którym zna­jdziecie nasze biuro, gdzie czekamy na Państwa, by omówić szczegóły planowanego przed­sięwz­ię­cia. Dotrzemy także we wskazane przez Klienta miejsce. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy. 

Zle­ca­jąc nam wyko­nanie usługi, może­cie być Państwo pewni, że współpracu­je­cie z fachow­cami, których spec­jal­noś­cią i pasją jest sze­roko rozu­mi­ana geo­dezja. Dąbrowa Tarnowska i oko­lice oraz Tarnów i pob­liskie miejs­cowości to miejsca, w których współpra­cow­al­iśmy z wieloma zad­owolonymi Klientami.

Zlece­nia konkret­nej usługi może­cie Państwo składać dzwoniąc do naszej siedz­iby z pod­sta­wowymi infor­ma­c­jami doty­czą­cymi numeru dzi­ałki i miejs­cowości, w której zna­j­duje się parcela. W przy­padku pytań i wąt­pli­wości można również zostawić wiado­mość na stronie w zakładce KONTAKT. W możli­wie najszyb­szym ter­minie skon­tak­tu­jemy się z Państ­wem zwrot­nie – mailowo lub telefonicznie.

Zapraszamy do kon­taktu tele­fon­icznego, mailowego lub do odwiedzenia naszej siedz­iby w mieś­cie Tarnów. Geo­dezja to nasza specjalność. 

Zapraszamy do współpracy! 

Geodeta Tarnów GeoSurv Usługi geodezyjne